Jarmark tradycji Lublin na Szambelanskiej

REGULAMIN DLA WYSTAWCÓW I UCZESTNIKÓW
Jarmarku Tradycji na Szambelańskiej

Biuro Jarmarku : tel. 534 534 710 , czynne poniedziałek, wtorek, środa 10-15

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Jarmarku Tradycji na Szambelańskiej zwanego dalej “Jarmarkiem” jest Wit Witkowski, prowadzący d-g pod firmą : Ekovita, Januszówka 29, 21-077, Spiczyn

2. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą Wystawców oraz Uczestników Jarmarku i stanowią integralną część umowy ustnej zawieranej z Wystawcami.

3. Warunki uczestnictwa w Jarmarku określają łącznie: niniejszy Regulamin, sms zgłoszeniowy oraz umowa ustna.

4. Obszar obejmujący Jarmark oznaczony jest na mapie stanowiącej załącznik do regulaminu. Teren, na którym organizowany jest Jarmark obejmuje ul. Szambelańską w Lublinie

5. Jarmark składa się z następujących sektorów:
a/ A1
a/ A2
b/  B
c/ C
d/ własne stoiska

§ 2. WARUNKI UDZIAŁU I PŁATNOŚCI, KOSZT UDZIAŁU

1. Warunkiem uczestnictwa w Jarmarku jest:
a. przesłanie zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku, bez wezwania ze strony Organizatora, za pośrednictwem wiadomości SMS o treści :” IMIĘ I NAZWISKO, PODANIE ILOŚCI STOŁÓW I SEKTORA” na nr 534 535 710 w czasie od poniedziałku godz. 8.00 do czwartku godz. 15.00 każdego tygodnia. Przesłanie smsa zgłoszeniowego jest równoznaczne z:
– akceptacją niniejszego regulaminu,
– zawarciem umowy najmu miejsca handlowego na Jarmarku
– zobowiązaniem do opłacenia czynszu za najem miejsca na Jarmarku w wysokości i terminie określonym w niniejszym regulaminie.
b. w razie żądania Organizatora: wpłacenie pełnej należności wynikającej z umowy ustnej do czwartku godz. 15.00 na nr rachunku podany przez Organizatora.
c. Zgłoszenie na Jarmark następujące po czwartku godz. 15.00 może zostać przyjęte przez Organizatora pod warunkiem wpłaty przez spóźnionego uczestnika opłaty technicznej w wysokości 100 zł za rozstawienie dodatkowego stoiska po czasie montażu Jarmarku. Osobom dokonującym zgłoszenia po czasie montażu Jarmarku organizator przydziela miejsca na końcu sektora C.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego doboru Wystawców i odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w Jarmarku bez uzasadnienia.

3. Potwierdzenie udziału Wystawcy w Jarmarku nastąpi najpóźniej na 12h przed rozpoczęciem Jarmarku za pomocą wiadomości SMS.

4. Wystawca ma prawo odstąpić od uczestnictwa w Jarmarku. Odwołanie uczestnictwa wymaga formy pisemnej przesłanej smsem na nr 534 535 710 lub emailem na adres jarmarki@ekovita.online . Za datę odwołania uczestnictwa uważa się datę wpływu
tej informacji do Organizatora. W przypadku rezygnacji przez Wystawcę po czwartku godz. 18.00 każdego tygodnia z wynajmu kwota czynszu wpłacona przez Wystawcę, nie podlega zwrotowi.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozmieszczenia oraz lokalizacji stoisk handlowych z przyczyn niezależnych od niego i Wystawca nie może podnosić roszczeń z tego tytułu. Decyzja Organizatora co do lokalizacji stoisk jest ostateczna.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn niezależnych od niego. Wystawca nie może podnosić roszczeń z tego tytułu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku złamania „Regulaminu Jarmarku”, co może skutkować usunięciem Wystawcy z Jarmarku.

§ 3. PRZEPISY PORZĄDKOWE I ORGANIZACYJNE

1. Harmonogram Jarmarku:

a. piątek – gotowość stoiska do godziny 13:00. Do godz. 10.00 istnieje możliwość wjazdu samochodu na teren Jarmarku. Po godzinie 10:00 auta muszą zostać usunięte poza teren jarmarku i przylegających ulic.
b. sobota – gotowość stoiska do godziny 9 :00. Do tego czasu istnieje możliwość wjazdu samochodu na teren Jarmarku. Po godzinie 10:00 auta muszą zostać usunięte poza teren jarmarku i przylegających ulic.
c. niedziela – gotowość stoiska do godziny 9:00. Do tego czasu istnieje możliwość wjazdu samochodu na teren Jarmarku. Po godzinie 10:00 auta muszą zostać usunięte poza teren jarmarku i przylegających ulic.

2. Wystawca jest zobowiązany zapewnić nieprzerwaną obsługę stoiska w godzinach otwarcia Jarmarku, tj. od godziny 9:00 ( z wyjątkiem piątku) do godziny 18:00, jednakże Organizator nie określa granicznej godziny funkcjonowania stoiska.

3. Wjazd i postój samochodów na terenie Jarmarku możliwy jest wyłącznie na czas zaopatrzenia i tylko poza godzinami otwarcia i nie dłużej niż do godziny 10.00 każdego dnia.

4. Organizator nie udostępnia na czas trwania Jarmarku parkingu dla Wystawców.

5. usunięty

6. Wszelkie dostawy do stoisk na Jarmarku mogą odbywać się od strony ul. Bramowej wyłącznie do godziny 10.00 każdego dnia. Po godzinie 10.00 dostawy są dozwolone jedynie od strony ul. Olejnej.

7. Udostępniona powierzchnia i mienie przeznaczone są wyłącznie dla Wystawcy zgłoszonego do udziału w Jarmarku.

8. Używanie wydzierżawionych obiektów lub gruntu przez Wystawcę niezgodnie z regulaminem, poddzierżawienie lub oddanie w bezpłatne korzystanie osobom wystawiającym inny asortyment bez uzyskania ustnej akceptacji Organizatora skutkować będzie natychmiastowym rozwiązaniem umowy bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia uchybień oraz natychmiastowym usunięciem z terenu Jarmarku.

9. Wystawcy są zobowiązani do sprzedaży wyłącznie towarów zgodnych z prawem i zaakceptowanych przez Organizatora

10. Każdy uczestnik Jarmarku ma prawo do prowadzenia akcji promocyjnych swoich towarów lub usług wyłącznie na własnym stoisku. Prezentacje nie mogą utrudniać lub uniemożliwiać bezpiecznego poruszania się uczestników i publiczności, stwarzać zagrożenia bezpieczeństwu ani zakłócać spokoju. Reklama oraz handel poza stoiskiem wymaga
zgody Organizatora i podlega dodatkowej opłacie. Zabronione jest umieszczanie na stoisku szyldów, reklam lub banerów nie zaakceptowanych przez Organizatora.

11.Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących oznaczenia placówki, wprowadzenia do obrotu handlowego towarów odpowiednio oznakowanych, posługiwania się narzędziami pomiarowymi zalegalizowanymi, przestrzegania terminów przydatności do spożycia i higieny obrotu towarów spożywczych przeznaczonych do sprzedaży.

12. usunięty

13. Towar, elementy ekspozycji i inne urządzenia pozostawione po zakończeniu Jarmarku bez akceptacji Organizatora uważa się za mienie porzucone, które przechodzi bez odszkodowania na rzecz Organizatora.

14. Wystawca zobowiązany jest do:
a. Utrzymania stoiska handlowego i przyległego terenu w czystości, przestrzegania ciszy nocnej oraz zasad współżycia społecznego.
b. Utrzymania terenu wokół domku w czystości, a w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub zanieczyszczenia terenu (bruk uliczny) Wystawca może zostać obciążony kosztami przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
c. Przestrzegania przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wynajmu stoiska.
d. Dzierżawienia stoiska bez prawa dokonywania istotnych zmian w jego strukturze. Przestrzegania bezwzględnego zakazu polegającego między innymi na: wbijaniu gwoździ, wkręcaniu wkrętów, malowaniu i innych ingerencji w materie stoiska.
e. Dzierżawienia instalacji elektrycznej bez prawa dokonywania zmian w jej instalacji.
g. Wystawca zobowiązuje się do nie używania materiałów niszczących stoisko wystawowe. Jeżeli powstaną uszkodzenia z tego tytułu, Dzierżawca jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz Wydzierżawiającego adekwatnego do powstałych zniszczeń.
h. Wykazania na zgłoszeniu uczestnictwa w Jarmarku wszystkich urządzeń elektrycznych wykorzystywanych podczas imprezy niebędących kasą fiskalną, terminalem płatniczym lub urządzeniami elektroniki konsumenckiej i zadeklarowania wymaganej mocy. W przypadku stwierdzenie używania urządzeń niezgłoszonych lub pobierających więcej prądu niż zadeklarowana ilość Organizator może usunąć Wystawcę z Jarmarku lub domagać się dopłaty z tytuł↓ nadmiernego zużycia energii elektrycznej.
15.Organizator ma prawo natychmiastowego zamknięcia stoiska i usunięcia Wystawcy bez zwrotu kosztów uczestnictwa w przypadku stwierdzenia naruszenia przez niego Regulaminu Jarmarku lub jakichkolwiek innych przepisów wyższej rangi.

§ 4. STOISKA WYSTAWIENNICZE

1. Organizator określa lokalizację stoiska imiennie dla każdego z Wystawców oraz udostępnia Wystawcy powierzchnię wraz z zamówioną zabudową. Wystawca jest zobowiązany do korzystania wyłącznie ze stoiska wyznaczonego przez Organizatora.
1a. Wystawca może przenieść się na stoisko w innym sektorze wyłącznie w przypadku kiedy:
a/ uzyskał zgodę Organizatora i uiścił opłatę w wysokości różnicy cen między sektorami
b/ – lub inny Wystawca odstąpił mu swoje stoisko

2. Kolejność stoisk ( odległość od Bramy Krakowskiej) w poszczególnych sektorach wyznacza Organizator wg następujących kryteriów:
a/ wystawcy , którzy wnoszą wyższe opłaty ( wynajmują więcej stołów/powierzchni) mają pierwszeństwo przed wystawcami, którzy wnoszą niższe opłaty.
b/ w przypadku, kiedy wystawcy wnoszą opłaty w jednakowej wysokości, wystawca z dłuższym stażem (większą liczbą dokonanych cotygodniowych wynajmów) ma pierwszeństwo przed wystawcą z mniejszym stażem ( mniejszą liczbą dokonanych cotygodniowych wynajmów)
c/ w przypadkach, które pozostają nierozstrzygnięte po zastosowaniu kryteriów z pkt a i b, wystawcy są obowiązani do polubownego rozstrzygnięcia we własnym zakresie
d/ jeżeli rozwiązanie z pkt c jest niemożliwe do osiągnięcia, rozstrzyga Organizator ostateczną decyzją

3. W ramach standardowej opłaty Organizator zapewnia dostęp do energii elektrycznej o maksymalnej łącznej mocy do 0,5 kW, większe zapotrzebowanie może być realizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem i za dodatkową opłatą związaną przystosowaniem urządzeń do zapewnienia zwiększonego zapotrzebowania na energię
elektryczną.

4. Wystawca ponosi odpowiedzialność za stan stoiska i wyposażenia, w przypadku stwierdzenia zagubienia lub zniszczenia elementów stoiska, Wystawca obciążony zostanie kosztami wg. wyceny Organizatora.

5. Zabrania się umieszczania na elementach stoiska eksponatów i materiałów reklamowych za pomocą technik, które powodują trwałe uszkodzenia ścian i elementów zabudowy (np. przewiercanie, wbijanie gwoździ, itp.).

6. Wystawcy zobowiązani są do utrzymywania czystości i estetycznego wyglądu stoiska.

7. usunięty

8. Wystawca może prowadzić działalność handlową we własnych obiektach, jedynie za zgodą Organizatora.

9. W uzasadnionych przypadkach, np. ze względów bezpieczeństwa, Organizator zastrzega sobie prawo czasowego wyłączenia z handlu stanowiska Wystawcy.

10.Odpowiedzialność za urządzenia użytkowane w trakcie dzierżawienia stoiska wystawienniczego spada na Wystawcę. Osoby obsługujące sprzęt w czasie użytkowania winny posiadać odpowiednie kwalifikacje.

11. W czasie trwania Jarmarku kategorycznie zabrania się prowadzenia kampanii wyborczych, promocyjnych akcji agitacyjnych i wszelkiej działalności politycznej.

12.Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru stoiska oraz może wprowadzić limit stoisk oferujących podobny asortyment i samo wysłanie zgłoszenia nie jest potwierdzeniem pozytywnego rozpatrzenia. Maksymalna
ilość stoisk oferujących ten sam asortyment nie jest ograniczona, ale w szczególnych przypadkach może zostać ograniczona Organizatora.

13. W czasie trwania Jarmarku zabrania się sprzedaży z własnych stoisk bez zgody Organizatora.

§ 5. BEZPIECZEŃSTWO I UBEZPIECZENIE

1. Wystawca zobowiązany jest przestrzegać przepisów porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektów handlowych, a także na terenie przyległym do użytkowanego.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki osób trzecich i uszkodzenie towarów znajdujących się na Jarmarku przed, w trakcie i po Jarmarku, jak również za szkody spowodowane przez personel, publiczność i osoby trzecie.

3. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, ogniem, zmiennymi warunkami i zjawiskami atmosferycznymi, przerwą w dostawie prądu lub łączności, a także działaniem siły wyższej.

4. Wystawca zobowiązany jest do zgłoszenia Organizatorowi wszelkich szkód.

5. Organizator zapewnia ochronę towaru i stoisk w trakcie trwania Jarmarku.

6. Organizator zaleca Wystawcom ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z uczestnictwa w Jarmarku, jak również ubezpieczenie towaru.

7. Każda osoba przebywająca na terenie Jarmarku jest obowiązana do przestrzegania regulaminu imprezy, w tym przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wykonywania wszelkich poleceń Organizatora oraz służb porządkowych.

8. Ze względów bezpieczeństwa oraz istniejących dróg ewakuacyjnych Organizator kategorycznie zabrania prowadzenia wszelkiej działalności handlowej w formie samodzielnych stoisk bez pisemnej zgody Organizatora.

9. Na terenie Jarmarku obowiązują zakazy:

a. używania otwartego ognia,
b. korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej oraz urządzeń elektrycznych (w tym oświetleniowych) o mocy sumarycznej większej od zamówionej,
c. pozostawiania bez dozoru włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do pracy ciągłej,
d. wnoszenia na teren Jarmarku substancji chemicznych pożarowo niebezpiecznych,

10. W czasie trwania Jarmarku zabrania się używania agregatów prądotwórczych oraz innych urządzeń powodujących nadmierny hałas.

§ 6. OPŁATY

1. Tabela opłat za dzierżawę stoisk:

Wynajem stołu handlowego lub powierzchni użytkowej o wymiarach 150*70cm na 3 dni:
a/ sektor A1 – ustalane indywidualnie
b/ sektor A2 – spożywczy -300,00 zł netto + VAT 23%
c/ sektor B – rękodzielniczy bliższy – 150 zł netto + VAT 23%
d/ sektor C – rękodzielniczy dalszy – 100 zł netto + VAT 23%
e/ własne stoiska – 50 zł/netto

2. Wszelkie uszkodzenia spowodowane w infrastrukturze jarmarkowej przez Wystawcę upoważniają Organizatora do dochodzenia odszkodowania obliczonego metodą odtworzeniową.

3. Wszystkie ceny zawarte w powyższych tabelach są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku VAT.

4. Wszelkie opłaty za stoiska niestandardowe będą wyceniane i uzgadniane indywidualnie przez Organizatora.

5. Organizator zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany cen dla wszystkich lub poszczególnych wystawców, na dowolnie wybrany okres, bez konieczności uzasadnienia. Organizator jest obowiązany poinformować o tym fakcie wystawców, których on dotyczy, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Jarmarku.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdyby impreza nie odbyła się z przyczyn zależnych od Organizatora jego odpowiedzialność ogranicza się jedynie do zwrotu opłat wniesionych przez uczestników.

2. W sytuacji, gdyby impreza nie odbyła się lub została przerwana z przyczyn niezależnych od Organizatora nie jest on zobowiązany do zwrotu kwot wpłaconych przez uczestnika ani do wypłacenia odszkodowania.

3. Wszelkie nieprawidłowości powstałe w trakcie trwania Jarmarku należy niezwłocznie zgłaszać Organizatorom.

4. Wszelkie reklamacje Wystawca zgłasza w czasie trwania Jarmarku, a po upływie tego terminu prawo do zgłoszeń roszczeń wygasa.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, a sądem wskazanym do rozpatrywania ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora

6. Z chwilą złożenia przez Wystawcę Karty Zgłoszenia następuje przyjęcie niniejszego regulaminu.

7. Egzekwowanie ww. regulaminu powierza się Organizatorowi przy pomocy służb porządkowych, Policji i Straży Miejskiej.

8. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.

Similar Posts